Hotărârea nr. 202/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava cu Orașul Salcea și Comuna Ipotești ,în vederea realizării obiectivului de investiții,„Drum ocolitor DN2-DJ208A-DN29, județul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava cu Orașul Salcea și Comuna Ipotești în vederea realizării obiectivului de investiții

„Drum ocolitor DN2-DJ208A-DN29, județul Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 25227/21.08.2020, Raportul Direcției Generală Tehnică și de Investiții nr. 25228/21.08.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică si disciplinară;

în temeiul dispozițiilor art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 9, lit.(c), art. 139, alin. (3), lit. (f), art. 140, art. 198 și art. 243 alin. (1) lit. (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea municipiului Suceava cu orașul Salcea și comuna Ipotești în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum ocolitor DN2-DJ208A-DN29, județul Suceava”.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin Direcția Generală Tehnică și de Investiții.

PREȘEDINTELE ȘgpSJȚ'X


angelazA@^w|1l

Nr. 202 din 27 august 2020