Hotărârea nr. 201/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr. 35056/2013

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 35056/2013

Consilul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 25052/20.08.2020, Raportul Direcției Contencios Administrativ Juridică și Administrativă înregistrat cu nr. 25053/20.08.2020 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară;

în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 313/2013, 325/2013 și 321/2018;

în conformitate cu prevederile 109 alin. (3), art. 139 alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul nr. 35056/2013 în forma prezentată la Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează

Secretar geirej/aLaHhunicipiului Jrs. KWKTUTAC

Nr. 201 din 27 august 2020