Hotărârea nr. 200/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru,Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România – ,Comunitatea Regională Penticostală Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru

Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România -Comunitatea Regională Penticostală Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 24872/19.08.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice, din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 24873/19.08.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr. 13/31.01.2019 și a bugetului local pentru anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.2/30.01.2020.

în temeiul art. 129, alin.2, lit.d, alin.8, lit.a, art.139, alin.3, art.196, alin.l, lit.a, din O.G. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea de sprijin financiar în valoare de 100.000 lei, unității de cult Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România - Comunitatea Regională Penticostală Suceava, pentru:

- Lucrări de renovare a sediului administrativ;

Art.2 Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

A A -

președintwMWB&TĂ

ANGELAContr Secretar g Jrs. I


mnează

ăl municipiului

CIUTAC


Nr. 200 din 27 august 2020