Hotărârea nr. 20/2020

Hotărâre privind atribuirea în locaţiune cu titlu oneros a unei locuinţe proprietate publică a Municipiului Suceava situată în Suceava, str. Putna nr.14, Bl.A01, ap.7 către Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” – Suceava, respectiv dnei State Nicoleta

JHHL municipiul suceava

HMH B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro,, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în iocațiune cu titlu oneros a unei locuințe proprietate publică a municipiului Suceava situată în Suceava, Str. Putna nr.14, Bl. A01, ap.7 către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou”-Suceava, respectiv d-nei State Nicoleta

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache înregistrat cu nr. 2078/22.01.2020, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 2079/22.01.2020, cât și avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în baza prevederilor H.C.L. nr. 37/27.02.2004, adresa Spitalului Județean de Urgență „ Sfanțul loan cel Nou" - Suceava nr. 39413/08.11.2019, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Suceava, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Suceava, cu nr.37846/08.11.2019;

în temeiul prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată, a HG nr. 1275/2000 astfel cum a fost modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 și H.C.L nr. 379/19.12.2019;

în conformitate cu prevederile art.129 alin. (7) lit.q), precum și ale art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea în Iocațiune cu titlu oneros a unei locuințe proprietate publică a municipiului Suceava situată în Suceava, Putna nr.14, Bl. A01, ap.7 către Spitalului Județean de Urgență „ Sfântul loan cel Nou"- Suceava, respectiv d-nei State Nicoleta.

Art.2. Se aprobă chiria calculată conform fișei de calcul, anexă la contractul de închiriere. Chiria va fi achitată lunar de către d-na State Nicoleta în numerar la casieria din cadrul Primăriei Municipiului Suceava sau prin virament bancar până în ultima zi a lunii curente.

Art,3. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere este până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire.

Art.4. Neplata la termen a chiriei atrage penalități de întârziere de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca penalitățile să poată depăși totalul chiriei restante.

Art.5. Se stabilește cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei și a cheltuielilor comune, în caz de neplată, suma de 1.500 lei pentru apartamentul cu 3 camere din Ansamblul Privighetorii;

  • - Până la data încheierii contractului de închiriere va face dovada achitării garanției.

  • - Nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii.

    Art.6. Primarul municipiului Suceava prin apăratul de specialitate, va duce la îndeplinire    PREȘEBIN^fi^itl

    LUCIAN    CIPIIJLLT


Nr. 20 din 30 Ianuarie 2020