Hotărârea nr. 199/2020

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Filiala Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Filiala Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 24874/19.08.2020 și Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 24875/19.08.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCL nr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prinHCLnr. 2/30.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Filiala Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria", pentru perioada 12.10.2020 - 04.11.2020, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul Editarea și tipărirea numărului 14 al revistei de cultură, informare și opinie "Plăieșii’, care se vor desfășura în Municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 5.600 lei.

Art. 3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentatăîn anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Cont Secretar Jrs.


emnează

erai al municipiului

IUTAC