Hotărârea nr. 195/2020

HOTĂRÂRE,pentru modificarea și completarea HCL nr. 315 din 12.11.2019 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 315 din 12.11.2019 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind

transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională -vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 20.059/20.08.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 20.060/20.08.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciara, juridica, disciplinară;

în conformitate cu prevederilor Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, ale Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor 1084/2018 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 19 noiembrie 2018 referitoare la criteriile și modalitățile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și ale Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul prevederilor art. 129, al.2, lit. c și al. 6, lit. b, art. 139, al. 3, lit. g, art. 196, art. 297, alin. (1), lit. a ;i art. 299 din OUG nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ - cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică titlul H.C.L. nr. 315 din 12.11.2019 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, și va avea următorul cuprins:

“Hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1,4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri - parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava.”

Art. II. Se completează H.C.L. nr. 315/2019 cu două art. I1 și art. I2 și vor avea următorul cuprins:

”Art. I1 Municipiului Suceava se obligă să păstreze în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local, bunurile imobile ce fac obiectul transmiterii cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională - vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri - parc), bunuri imobile ce fac obiectul HCL nr. 315/2019, în vederea declarării acestora din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local.”

”Art. I2 Pe terenurile ce fac obiectul HCL nr. 315/2019 se va amenaja o ”Zonă de agrement Parc Șipote” așa cum rezultă din nota justificativă anexată la prezentul proiect de hotărâre.”

Art III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 315 din 12.11.2019 rămân neschimbate.


PREȘEDINTE DE ANGELAZARQJAN
Nr. 195 din 21 august 2020