Hotărârea nr. 194/2020

HOTĂRÂRE,privind mutarea și transformarea unor posturi – funcții contractuale vacante

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@prirnariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind mutarea și transformarea unor posturi - funcții contractuale vacante

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 22753/31.07.2020, Raportul cu nr. 22754/31.07.2020 al Serviciului resurse umane și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L La nivelul Direcției Administrația Piețelor, se aprobă mutarea și transformarea a 4 posturi - funcții contractuale vacante, după cum urmează:

 • - 1 post de inspector de specialitate, gradul IA din structura de personal a Biroului Piețele agroalimentare Centrală și Ițcani se mută la Serviciul investiții, reparații și administrativ și se transformă în inspector de specialitate gradul I;

 • - 2 posturi de casier din structura de personal a Biroului parcări auto cu autotaxare și 1 post de casier din structura de personal a Biroului Piețele agroalimentare Centrală și Ițcani se mută la Serviciul investiții, reparații și administrativ și se transformă în posturi de îngrijitor.

 • A rt.2. Potrivit art. 1 se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  11 §1 WWI îs

  PREȘEDESrmDM®®^: ANGELA


  Contra

  Secretar gen<

  Jrs. IO AI


  caza

  [municipiului

  TAC


Nr. 194 din 5 august 2020