Hotărârea nr. 193/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici a proiectului ,„Creșterea eficienței energetice a cantinei - internat ,din cadrul Colegiului Național „Petru Rareș”, Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului „Creșterea eficienței energetice a cantinei - internat din cadrul Colegiului Național „Petru Rareș”, Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 23149/04.08.2020, Raportul Direcției de Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport nr. 23150/04.08.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a cantinei -internat din cadrul Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 3, “Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente e energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clădiri publice. Indicatorii tehnico-economici și descrierea investiției sunt prevăzute în anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTĂ 0E ȘEDÎM; // ANGELA


Contra

Secretar gene Jrs. IOă al/municipiului TAC


Nr. 193 din 5 august 2020