Hotărârea nr. 191/2020

HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 31/25.02.2016,privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe,în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 31/25.02.2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 23208/04.08.2020, Raportul comun al Serviciului Investiții si al Serviciului Financiar Contabilitabilitate nr. 23209/04.08.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourgla 15 octombreie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ținând seama de prevederile art.1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții.

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

In temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit.“b”, alin.4, lit.”b”, art. 139, alin. 3 lit."b"și art. 196 alin.l lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 304/2019

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 31//25.02.2016, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările ulterioare , în conformitate cu prevederile Anexei la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

ArLH.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2016, modificată și completată, rămân nemodificate.

Art.m.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, care va fi împuternicit să semneze toate documentele și actele necesare.

Art.IV.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului și Prefectului Județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în MonitjoimL ^Oficial al Municipiului Suceava, precum și pe pagina de internet vvvvvv.primariasv.ro:' A

PREȘEDINTE 1JEȘJλWAI jj                          Contr^nne/ă

ANGELA ZĂRILIĂNȚf / ? //                          Secretar generala! municipiului

Jrs- lOAwciuTAc

7|V

Nr. 191 din 5 august 2020