Hotărârea nr. 19/2020

hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 2135/22.01.2020;

Raportul cu nr. 2136/22.01.2020 al Serviciului resurse umane;

Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a) și alin. (3) lit.c), art.139 alin. (1), art.196 alin. (1) lit.a), art. 474-475, art.478 și art.626 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Pentru promovarea funcționarilor publici de execuție care, la data de 19 decembrie 2019, au susținut examen de promovare în gradul profesional următor și au fost declarați “Admis” se aprobă modificarea corespunzătoare a posturilor - funcții publice ocupate de aceștia, prin transformarea gradului profesional deținut în gradul profesional imediat superior, după cum urmează:

 • a) la Serviciul protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă din cadrul Direcției Generale Tehnice și de Investiții - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • b) la Serviciul patrimoniu din cadrul Direcției patrimoniu - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • c) la Serviciul finanțare învățământ și încasări directe din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • d) la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • e) la Serviciul fiscalitate personae juridice din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate -2 posturi, funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • f) la Serviciul fiscalitate personae fizice din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior și 2 posturi, funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • g) la Serviciul amenzi din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • h) la Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Direcției urbanism, amenjarea teritoriului și cadastru - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior și 1 post - funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • i) ia Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism din subordinea Arhitectului șef - 1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • j) la Serviciul proiecte europene și strategii de dezvoltare din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport -1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • k) la Serviciul turism și cultură din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport -1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior și 1 post - funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • l) la Serviciul autoritatea locală de autorizare transport din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport -1 post, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • m) la Biroul protecția mediului din cadrul Poliției Locale Suceava - 1 post, funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent se transformă în polițist local, clasa I, gradul profesional principal.

Art.2. La nivelul Direcției Contencios Administrativ, Juridică și Administrativă se aprobă transformarea postului - funcție publică vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului contencios administrativ, juridic în consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent.

Art.3. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public se aprobă transformarea unui post contractual vacant din cadrul Serviciului administrare cimitire - Compartimentul extindere Cimitir Pacea, din îngrijitor în îngrijitor debutant.

Art.4. Se aprobă mutarea a 3 posturi contractuale vacante de paznic de la Formația de pază din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.l - Poliția Locală Suceava la Biroul Complex Comercial Bazar din cadrul Direcției Administrația Piețelor și transformarea acestora în posturi de îngrijitor.

Art.5. La nivelul Direcției Administrația Piețelor se aprobă transformarea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, gradul I din cadrul Biroului parcări auto cu autotaxare în muncitor constructor, treapta I și mutarea acestuia la Compartimentul tehnic din cadrul Serviciului investiții, reparații și administrativ.

Art.6. Se aprobă transformarea unui post - funcției publică de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant în consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent în structura de personal a Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor pentru promovarea, în condițiile legii, a titularului funcției publice respective în gradul profesional următor, la expirarea perioadei de debut.

Art.7. Potrivit art. 1-5 se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.