Hotărârea nr. 188/2020

HOTARARE,privind transmiterea către Asociația Județeană a Medicilor Generaliști/Medici de Familie Suceava a unor materiale consumabile –măști de unică folosință în nunmăr de 20.000 bucăți

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

HOTARARE privind transmiterea către Asociația Județeană a Medicilor Generaliști/Medici de Familie Suceava a unor materiale consumabile -măști de unică folosință în nunmăr de 20.000 bucăți

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava Înregistrat sub nr. 21.738 din 22.07.2020 , raportul de specialitate Înregistrat sub nr. 21.739 din 22.07.2020 precum si avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății-republicată;

Potrivit Hotărârii nr.553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit.d și alin.7 lit.b), lit.c) și lit.h), ale art.139, alin. (3) lit. a, art.140 și art. 196 alin.(l) lit.a), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea către Asociația Județeană a Medicilor Generaliști/Medici de Familie Suceava a unor materiale consumabile, respectiv a unui număr de 20.000 măști de unică folosință, primite de la Biroul de Afaceri Externe al Guvernului Popular Yinchuan, oraș cu care municipiul Suceava este înfrățit.

Art. 2. Predarea - primirea se va realiza odată cu recepționarea bunurilor menționate la art.l.

Art. 3. Asociația Județeană a Medicilor Generaliști/Medici de Familie Suceava răspunde pentru utilizarea în condiții optime a bunurilor menționate la art.l.

Art. 4. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la Îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

PREȘEDINTE DEJ^ȘtNȚA


CONTRA] SECRETAR GENERAL, Jrs. IO.

NEAZA/

IUNI0PIULUI

UJAC


Nr. 188 Din 23 iulie 2020