Hotărârea nr. 187/2020

HOTARARE,privind manifestarea disponibilității preluării Palatului Copiilor Suceava şi a Clubului Sportiv Școlar Suceava din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei și Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.Drimariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE privind manifestarea disponibilității preluării Palatului Copiilor Suceava și a Clubului Sportiv Școlar Suceava din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava Înregistrată la nr.21.736 din 22.07.2020, raportul de specialitate Înregistrat la nr. 21.737 din 22.07.2020 precum și avizul Comisiei Economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art.76-83, ale art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit.g, art. 140, alin.l) și art. 196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, disponibilitatea preluării Palatului Copiilor Suceava și a Clubului Sportiv Școlar Suceava din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate.Nr. 187 Din 23 iulie 2020