Hotărârea nr. 186/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici a proiectului,“Obtinere autorizatie de construire pentru corp cladire cu sali de clasa si laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul National Petru Rares”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului

“Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasa si laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul National Petru Rares”

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 21.734 din 22.07.2020 , Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 21.735 din 22.07.2020 și avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, art. 139, alin. 3, lit „a” și art. 196, alin.l, lit „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “ Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasa si laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul National Petru Rares”,, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea 10.1, Obiectivul specific 10.1b, “Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului -Apel dedicat invatamantului obligatoriu”. . Indicatorii tehnico-economici și descrierea investiției sunt prevăzute în anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


AZĂ UNICIP