Hotărârea nr. 185/2020

HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi în statul de funcții ,al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub

nr, 20824/15.07.2020

Raportul cu nr. 20825/15.07.2020 al Serviciului resurse umane

Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

Adresa Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava înregistrată la Municipiul Suceava sub nr. 20792/2020;

în baza O.U.G. nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură și a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin.(l), art.196 alin.(l) lit.a) și art. 554 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, instituție publică de spectacole de subordonare locală, cu personalitate juridică, se aprobă transformarea a 3 posturi contractuale ocupate din structura de personal a Compartimentului artistic - Direcția spectacole, programe și proiecte, din actor gradul II în actor gradul I, pentru promovarea titularilor posturilor respective care la data de 08.07.2020 au susținut examenul de promovare în gradul profesional imediat următor și au fost declarați “Admis”.

Art.2. Potrivit art.l se aprobă statul de funcții al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, în formă actualizată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, va aducedajndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DB6ED®rA ’V

ANGELAZAltt»4®mi


CON SECRETAR GET* Jrs. IOJ


^SEMNEAZĂ

AL ALMUNICIPIULUI

HUTAC

Nr.185 Din 23 iulie 2020