Hotărârea nr. 184/2020

H O T Ă R Â R E,privind mutarea și transformarea unui post – funcție contractuală vacantă

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind mutarea și transformarea unui post - funcție contractuală vacantă

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 21155/16.07.2020;

Raportul cu nr. 21156/16.07.2020 al Serviciului resurse umane;

Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân, sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Poliției Locale Suceava, se aprobă mutarea unui post - funcție contractuală vacantă de paznic de la Formația de pază din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.l, la Serviciul evidența persoanelor, instruire și administrativ și transformarea acestuia în post - funcție contractuală de șofer (autocamionagiu) treapta I.

Art.2. Potrivit art. 1 se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRAS

SECRETAR GENERAL JRS. IO

NEAZĂ MUN IPIULUINr. 184 Din 23 iulie 2020