Hotărârea nr. 183/2020

H O T Ă R Â R E,privind aprobarea în formă actualizată a ,Regulamentului de Organizare și Funcționare a ,Direcției de Asistență Socială

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea în formă actualizată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 20263/14.07.2020;

Raportul cu nr. 20264/14.07.2020 al Serviciului resurse umane;

Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulteriare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(l) și art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială, în formă actualizată, conform anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.