Hotărârea nr. 182/2020

HOTĂRÂRE,pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.priinariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA,

Având în vedere:

referatul de aprobare al Primarului și Viceprimarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 17.631 din 18.06.2020;

raportul Poliției Locale Suceava cu nr. 17.632 din 18.06.2020;

raportul Comisiei economico - financiară juridică și disciplinară; în baza:

prevederilor art.7, lit. h), k) și lit. 1) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale;

prevederilor art. n. din Hotărârea nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;

prevederilor Legii nr. 421 din 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d) și alin. (7) lit. m), art. 133 alin.(l), art. 136 alin. (1), art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196, alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă, prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Poliției Locale Suceava, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA7 ANGELA ZAROJANU/


SECRETAR GENER

JRS. IO/


Semnează

ĂUMUNICIPIULUI


Nr. 182 Din 23 iulie 2020

Anexa la H.C.L. nr. 182 din 23.07.2020

REGULAMENT

privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă

Capitolul I. Dispoziții generale

Art.l Prezentul regulament stabilește măsuri tehnice privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate de pe terenul aparținând domeniului public sau privat al municipiului Suceava, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă.

Art.2 Regulamentul privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă, este emis în conformitate cu:

 • - Hotărârea Guvernului nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 • - Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002.

Art.3 Activitatea de ridicare, transport și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, are ca scop: a. descongestionarea drumurilor publice;

 • b. facilitarea accesului la obiectivele de interes public;

 • c. optimizarea transportului în comun și protejarea pietonilor pe trotuare;

 • d. asigurarea fluenței circulației în condiții de siguranța rutieră;

 • e. eliberarea căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;

 • f. creșterea gradului de siguranță la trafic pe drumurile publice;

 • g. eliberarea zonelor în care se execută lucrări tehnico-edilitare.

Capitolul II. Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate

Art.4 (1) Sesizarea Poliției Locale cu privire la existența unor vehicule staționate de cel puțin 6 luni pe domeniul public sau privat al Municipiului Suceava se poate face în scris, verbal sau din oficiu de către agenții constatatori din cadrul Serviciului circulație pe drumurile publice.

(2)Sesizările scrise se înregistrează de îndată, iar cele verbale se consemnează într-un registru special privind evidența sesizărilor.

(3) Sesizarea se poate face și telefonic, la dispeceratul Poliției locale Suceav.

(4) Sesizările înregistrate vor fi verificate pe teren de către agenții constatatori din cadrul Serviciului circulație pe drumurile publice.

Art.5 (1) Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, agenții constatatori, vor întocmi procese-verbale de constatare semnate de 2 martori, de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea terenului pe care se află vehiculul fără stăpân sau abandonat.

 • (2) Procesul-verbal de constatare va cuprinde date minime de identificare a vehiculului, astfel:

 • a) număr de înmatriculare, dacă este cazul;

 • b) categoria;

 • c) marca și tipul;

 • d) seria motorului;

 • e) starea fizică;

 • f) seria de șasiu sau caroserie;

 • g) culoarea.

 • (3) în situația în care în interiorul vehiculului abandonat sau fără stăpân se află unele bunuri, procesul verbal de constatare va conține și inventarul acestora.

 • (4) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afișa o somație pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile.

Art.6. (1) Agentul constatator efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deținătorului legal al autovehiculului respectiv.

 • (2) La împlinirea termenului de 10 zile, pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator, primarul emite, la propunerea organului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, o dispoziție prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.

 • (3) După întocmirea procesului-verbal de constatare și declararea vehiculului, ca fiind fără stăpân ori, după caz, abandonat, acesta și eventualele bunuri aflate în interior vor fi transportate, prin grija agentului constatator și a primarului, în locul de depozitare amenajat.

Art.7 Activitatea de ridicare și transport a vehiculelor abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public /privat al Municipiului Suceava, presupune următoarele:

 • a) ridicarea și transportul vehiculelor abandonate sau fără stăpân se va efectua de către personalul anume desemnat pentru servicii de încărcare/descarcare și transport a vehiculelor ridicate de pe domeniul public sau privat al Municipiului Suceava, asistați de agentul constatator;

 • b) agentul constatator va fotografia respectiv înregistra vehiculul abandonat sau fără stăpân înainte de efectuarea operațiunilor de ridicare și transport cu evidențierea datei și orei, pentru a se evita eventuale litigii cu proprietarul/deținătorul legal al acestuia;

 • c) ridicarea și transportul vehiculelor precum și a bunurilor din interiorul acestora, după caz, se vor face în condiții de siguranță, astfel încât să nu se producă nici un eveniment rutier, iar vehiculele ridicate să nu fie deteriorate;

Art.8 Agentul constatator asistă pe toată perioada derulării operațiunilor de ridicare a vehiculelor de către personalul desemnat pentru servicii de încărcare/descarcare și transport a vehiculelor ridicate de pe domeniul public sau privat al Municipiului Suceava.

Art.9 Pentru fiecare vehicul abandonat sau fără stăpân se va întocmi un dosar, care va cuprinde obligatoriu următoarele date:

 • a) sesizarea scrisă (unde este cazul) sau o notă explicativă privind modalitatea de sesizare, înregistrată în Registrul special;

 • b) procesul verbal de constatare;

 • c) fotografii ale vehiculului abandonat sau fără stăpân, realizate cu un aparat foto care afișează data fotografierii, poziția și starea vehiculului la momentul constatării, înainte de ridicare;

 • d) date despre proprietarul /deținătorul legal al vehiculului abandonat sau fără stăpân (unde este cazul)

 • e) copie de pe anunțul din cotidianul local, precum și de pe procesul verbal de afișare la sediul primăriei(în cazul vehiculelor fără stăpân);

 • f) copie de pe somația adresată proprietarului și de pe confirmarea de primire a acesteia ( în cazul vehiculelor abandonate);

 • g) copie de pe dispoziția primarului de declarare a vehiculului ca abandonat sau fără stăpân;

 • h) copie de pe dispoziția primarului de trecere a vehiculului abandonat sau fără stăpân în domeniul privat al Municipiului Suceava;

 • i) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de respingere a acțiunii împotriva dispoziției primarului de trecere a vehiculului în domeniul privat al Municipiului Suceava, introdusă de proprietarul acestuia.

Capitolul III. Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar

Secțiunea 1. Condiții pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate

neregulamentar

Art.10 Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune în situațiile când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă.

Art.ll Procedura privind ridicarea vehiculului, se aplică în mod corespunzător atât de polițistul local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice cât și de polițistul rutier din cadrul Poliției Române, denumit în continuare agent constatator.

Art.12 (1) Agentul constatator poate dispune aplicarea măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor, potrivit prevederilor reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 actualizată, raportat strict la competențele conferite de lege în următoarele situații: a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;

 • b) în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația "Staționarea interzisă" și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării;

 • c) pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 m;

 • d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;

 • e) în pante și în rampe;

 • f) în zona de acțiune a indicatorului "Oprirea interzisă"

 • g) pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;

 • h) în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 de m;

 • i) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 de m înainte și după acestea;

 • j) în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora la o distanță mai mică de 25 de m de colțul intersecției;

 • k) în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 de m înainte și după acestea;

 • 1) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauză, să treacă peste acest marcaj; m) în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

n) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni și biciclete semnalizate ca atare;

o) pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări marcate și semnalizate corespunzător;

p) în locurile unde este interzisă depășirea.

(2)Măsura ridicării nu se dispune asupra următoarelor autovehicule:

a) autovehiculele aparținând Poliției, Jandarmeriei, Poliției de Frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Serviciului de ambulanță sau medicină legală,Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când desfășoară acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență; b) cele aparținând personalului prevăzut la lit.a, utilizate în interesul serviciului, conform documentelor justificative;

 • c) cele destinate, intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare și care aparțin administratorilor acestor rețele sau cele care desfășoară lucrări de reparații/modemizare;

 • d) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate neregulamentar;

 • e) cele aparținând societăților de salubrizare și întreținere zone verzi care desfășoară activități specifice;

 • f) în cazul în care măsura a fost dispusă, restituirea autovehiculului se face cu titlu gratuit. Art.13 (1) Ridicarea se dispune în scris iar dispoziția trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

 • a) data, ora și locul ridicării vehiculului;

 • b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;

 • c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

 • d) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;

 • e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

 • f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.

(2) Dispoziția de ridicare emisă de către agentul constatator, va purta denumirea instituției din care face parte agentul constatator și se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru operatorul desemnat de către administrația publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

Secțiunea 2. Reguli generale privind activitatea de ridicare, transport și depozitare

Art.14 Activitatea de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar presupune următoarele:

 • (1) Polițistul local care a dispus ridicarea va anunța telefonic sau prin stația de emisie/recepție dispeceratului Poliției locale:

 • a) datele de identificare a vehiculului, numărul de înmatriculare și marca vehiculului ridicat;

 • b) locul, data, ora și minutul ridicării;

 • c) locul unde este depozitat.

 • (2) Emiterea dispoziției de ridicare, în 3 exemplare.

 • (3) Operațiunea de ridicare, transport și depozitare, cu autovehicule special destinate acestui tip de activitate care corespund din punct de vedere tehnic circulației pe drumurile publice;

 • (4) Ridicarea vehiculelor se va face în condiții de siguranță, astfel încât să nu se producă nici un fel de eveniment rutier;

 • (5) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat;

 • (6) Modalitatea de ridicare și de transport a vehiculelor staționate neregulamentar trebuie să nu producă deteriorări tehnice vehiculului transportat, zgârieturi sau afectarea sub orice formă a caroseriei acestuia;

 • (7) Fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic a vehiculelor ce urmează a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora;

 • (8) Depozitarea într-un spațiu amenajat corespunzător de către administrația publică locală și asigurarea integrității vehiculelor;

 • (9) Restituirea vehiculelor după achitarea tuturor tarifelor stabilite de prezentul Regulament;

 • (10) Eliberarea bunului ridicat si depozitat se va face numai proprietarului, deținătorului, utilizatorului sau posesorului, după caz, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.

Art.15 Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează, pe durata a 24 de ore, de către administrația publică locală.

Art.16 Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

Art.17 Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Art.18 Personalul desemnat pentru activitatea de ridicare-transport vehicule, va întocmi, de asemenea, un registru de evidență centralizată, care va cuprinde cel puțin:

 • - numărul de înmatriculare, marca și tipul vehiculului;

 • - amplasamentul;

 • - data și ora la care s-a dispus ridicarea vehiculului;

 • - numele reprezentantului poliției care a dispus ridicarea vehiculului;

 • - echipa care a realizat ridicarea și transportul vehiculului;

 • - mențiuni referitoare la starea de fapt a vehiculului observat din exterior;

 • - numărul chitanței de achitare a taxei de restituire a vehiculului;

 • - observații.

Art.19 Personalul care execută activitatea de ridicare-transport este răspunzător de eventualele defecțiuni tehnice sau defecte apărute la caroserie ca urmare a ridicării sau transportului necorespunzător.

Art.20 (1) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. în acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

(2) Plata operațiunilor de ridicare/coborâre se achită, efectiv, la fața locului, către personalul desemnat, anterior coborârii vehiculului de pe platformă.

(3) în cazul în care, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat, nu este de acord cu plata operațiunilor menționate la alin. (1), vehiculul urmează să fie transportat și depozitat la locul special amenajat de către operator, caz în care proprietarul sau utilizatorul va suporta în integralitate cheltuielile stabilite.

Art.21 In situația în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de deținătorul legal, după expirarea unui termen de 6 luni de la data depozitării, se demarează procedura instituită de Legea nr.

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Art.22 Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare și trebuie sa aibă o serie de dotări minime precum: nivelarea terenului, împrejmuirea întregului perimetru, aștemerea de piatră spartă (în cazul în care se consideră necesar se poate asfalta sau betona întreaga suprafață sau părți din aceasta), asigurarea iluminării pe timpul nopții și a pazei permanente, montarea unui post telefonic și asigurarea mijloacelor de comunicare.

Capitolul IV. Ridicarea și mutarea vehiculelor aflate în zone cu lucrări tehnico-edilitare

Art. 23 Operațiunea de ridicare și mutare se poate realiza asupra vehiculelor staționate în zone în care urmează a fi efectuate lucrări tehnico-edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava.

Art. 24 Măsura ridicării și mutării se dispune de polițistul local, la solicitarea reprezentantului administrației locale, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) proprietarii vehiculelor au fost înștiințați, cu cel puțin 12 ore înainte, prin afișare pe vehicul a unei înștiințări, de faptul că în zonă se execută lucrări;

 • b) au fost făcute verificări cu privire la deținătorii vehiculelor și aceștia nu au putut fi contactați.

Art. 25 în situația în care deținătorul vehiculului refuză mutarea acestuia se vor aplica prevederile art. 10, pct. 9 din H.C.L. nr. 300/2018 dispunând mutarea vehiculul.

Art.26 Activitatea de ridicare a vehiculelor staționate în zona lucrărilor presupune următoarele:

 • (1) Polițistul local care dispune ridicarea va anunța telefonic sau prin stația de emisie/recepție dispeceratului Poliției locale precizând următoarele:

 • a) datele de identificare a vehiculului, numărul de înmatriculare și marca vehiculului ridicat;

 • b) locul, data, ora și minutul ridicării;

 • c) locul unde este mutat.

 • (2) Ridicarea vehiculelor se va face în condiții de siguranță, astfel încât să nu se producă nici un fel de eveniment rutier;

 • (3) Vehiculele destinate ridicării și transportului vehiculelor staționate neregulamentar trebuie să asigure transportarea în condiții de siguranță pe drumurile publice a vehiculului ridicat;

 • (4) Modalitatea de ridicare și de transport a vehiculelor trebuie să nu producă deteriorări tehnice vehiculului transportat, zgârieturi sau afectarea sub orice formă a caroseriei acestuia;

 • (5) Fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic a vehiculelor ce urmează a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora;

 • (6 )Vehiculele aflate în zona lucrărilor vor fi ridicate și mutate pe un loc cât mai aproape de locul inițial, cu respectarea normelor rutiere privind staționarea.

Capitolul V. Reguli generale pentru înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă

Art. 27 Activitatea de înlăturare a vehiculelor avariate în urma unor evenimente rutiere presupune următoarele:

 • (1) Dispeceratul Poliției locale primește solicitare din partea Poliției municipiului Suceava, solicitare înregistrată într-un registru special pentru evenimente rutiere;

 • (2) Autocamionul pentru ridicat se deplasează la evenimentul rutier de pe raza municipiului Suceava și mută vehiculul avariat în cel mai apropiat loc, sub coordonarea polițistului rutier aflat la fața locului.

 • (3) Vehiculul avariat poate fi depozitat într-o altă locație, la solicitarea polițistul rutier.

Capitolul VI. Tarife pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor

Art.28 Pentru efectuarea serviciului de ridicare, transport și depozitarea a vehiculelor se stabilesc următoarele tarife:

 • (1) Pentru vehiculele staționate neregulamentar tariful de ridicare și transport este de 200 lei inclus TVA, la care se adaugă tariful de 50 lei inclus TVA la fiecare 24h, nefracționat, în situația în care vehiculul nu a fost recuperat de deținătorul legal în termen de 48 ore de la depozitare;

 • (2) Pentru cazurile prevăzute la art.20, alin.(l) și (2) tariful este de 100 lei inclus TVA;

 • (3) Pentru vehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava tariful de ridicare și transport este de 200 lei cu TVA;

 • (4) Pentru cazurile prevăzute la art.25, tariful pentru mutarea vehiculului este de 100 lei inclus TVA. Art.29 Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.

Capitolul VI. Dispoziții finale

Art.30 Orice modificare a legislației modifică de drept prevederile prezentului Regulament.

Art.31 Prezentul Regulament poate fi modificat prin Hotărâre a Consiliului Local Suceava.

Art.32 Prevederile Regulamentului privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă intră în vigoare de la data aducerii la cunoștința publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDW^..-~-Ai>'\;. ANGELA ZAROJAJ^B