Hotărârea nr. 181/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar, familiilor cu copii preşcolari ,pentru plata serviciilor oferite de bonă

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.piimariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar, familiilor cu copii preșcolari,pentru plata serviciilor oferite de bonă

Consiliul local al municipiului Suceava

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr. 20.395 /IO.07.2020 , raportul de specialitate al D.A.S. înreg. cu nr. 20.395/10.07.2020 , cât și avizul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familiei, cultură, culte si protecție socială;

în conformitate cu prevederile art. 16, art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, art. 67 și art. 73 alin. (2) lit.b) și alin. (3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, Legea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă,

în temeiul art. 13, art. 84 alin. (5), art. 129 alin.2 lit. d), art. 136 alin. 8, art. 139 alin.3 lit.a), art. 196, alin.l lit. a) și art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Metodologia de acordare a unui ajutor financiar, familiilor cu copii preșcolari, pentru plata serviciilor oferite de bonă conform anexei ce face parte din prezenta horărâre.

Art. 2. Primarul prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și Direcția de Asistență Socială va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE ANGELACONT

SECRETAR GENER Jrs. IQĂ

UNICIPILLU1


Nr. 181 Din 23 iulie 2020


MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Serviciul Programe sociale,sănătate,educație

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

METODOLOGIA

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor

pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Suceava.

Scopul aprobării prezentei metodologii îl reprezintă sprijinirea părinților care au copii de vârstă preșcolară pentru depășirea unor situații de dificultate prin reconcilierea vieții de familie cu viața profesională și încurajarea ocupării locurilor de muncă existente pe piața muncii.

Capitolul I.

Cadrul legal general

 • 1. Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

 • 2. Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • 3. H.G nr. 652/2017 privind probarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • 4. Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • 9. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II Definiții

Art.l în sensul prezentei Metodologii de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumită în continuare Metodologie, se definesc următorii termeni:

 • a) asistența socială- are ca scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea ca.lității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială;

 • b) ajutorul financiar pentru plata bonelor - este o măsură de redistribuire financiară destinată persoanelor singure sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de Legea nr. 35/2020;

 • c) domiciliul stabil sau reședința- reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • d) bonă - persoana fizică, cetățean român sau străin, cu domiciliul ori reședința legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfășoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului;

 • e) copil preșcolar - copilul care nu a împlinit vârsta de 6 ani;

 • f) domiciliul/reședința copilului - locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuiește în mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declară că își are locuința principală/secundară;

 • g) în sensul prezentei metodologii, termenul familie desemnează:

 • so țul și soția sau soțul/ soția necăsătoriți și copiii lor, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună;

 • - persoana care locuiește și gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și se află în una dintre următoarele situații:

 • 1. este necăsătorită;

 • 2. este văduvă;

 • 3. este divorțată;

 • 4. al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

 • 5. nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la punctele 1-4;

 • 6. frații cu copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții.

 • 7. bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună.

părintele singur este părintele la care copilul are stabilit domiciliul în urma:

 • 8. separării în fapt a părinților căsătoriți, constatată prin anchetă socială și dovada faptului că părintele singur l-a acționat în instanță pe celălalt părinte pentru plata pensiei de întreținere;

 • 9. constatării faptului că părinții necăsătoriți, nu locuiesc și nu gospodăresc împreună, prin anchetă socială și dovada faptului că părintele singur l-a acționat în instanță pe celălalt părinte pentru plata pensiei de întreținere

 • 10. divorțului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă sau pe cale notarială;

 • 11. constatării dispariției unuia din părinți prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • 12. declararii morții unuia din părinți prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • 13. decesului unuia din părinți, dovedit prin certificat de deces;

 • 14. decăderii din drepturile părintești, dovedită prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • 15. arestului, dovedit prin mandat;

 • 16. situației în care filiația a fost stabilită doar față de unul dintre părinți.

 • h) reprezentant legal al copilului - persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil (hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț)

Capitorul III Beneficiari

Art. 2 Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie si care se află în una dintre următoarele situatii: a)este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

b)are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

c)este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitorul IV Condițiile de acordare

Art. 3 (l)Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează: a)până la 2.100 lei - 710 lei;

b)de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

c)de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

d)de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

(2)Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

 • (3) La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)să fie cetățean român cu domiciliul/reședința în municipiul Suceava, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România care are reședința în Suceava, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b)sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultura ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

(2)Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a)sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

b)nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

(3)Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță ( publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță publică de pe raza municipiului, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță publică și a făcut dovada înscrierii la unitatea de învățământ (creșă/grădiniță) în ultimele 12 luni și cererea a fost respinsă pentru lipsă de locuri.

Art. 5 Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a)este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

b)copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. bl din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c)este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/201L cu modificările și completările ulterioare;

e)nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul V

Modalitatea de acordare a dreptului la ajutorul financiar

Art 6 Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei 1) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art. 7(1) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială Suceava, cu sediul pe str. 22 Decembrie, nr.2, Serviciul Programe sociale, sănătate, educație, camera 2, sau online la adresa alocatii@primariasv.ro.

(2)Documentele doveditoare sunt:

 • a) copie după documentul de identitate al solicitantului (părinte, reprezentant legal, persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților);

 • b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor:

 • > hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

 • > hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

 • > hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

 • > hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

 • > după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, fiind exceptate următoarele categorii de venituri:

 • > alocația pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > alocația de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr, 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > bugetul personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > bursele școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • > stimulentul educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

 • > sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;

 • > veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

 • e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014.

e’) contractul de prestări servicii încheiat cu bona.

Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza astfel:

 • - în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licența de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condițiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și care a încheiat un contract de prestări de servicii sociale cu reprezentantul legal al copilului;

 • - în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condițiile Legii nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare, și reprezentantul legal al copilului., înregistrat la ANAF conform HG nr. 652/2017 actualizată, contract înregistrat la ANAF conform HG nr. 652/2017 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

e”) exercitarea profesiei de bonă se poate face și de orice cetățean străin cu drept de muncă în România și posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă.

 • f) angajament de plată (conform anexei 3) la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume pot fi recuperate și din alte drepturi plătite de Agenția Județeană Pentru plăți și Inspecție Socială Suceava.

 • g) declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță (publică/privată), făcând dovada că:

 • - a solicitat înscrierea la greșă/ grădiniță publică de pe raza municipiului în ultimele 6/12 luni iar cererea a fost respinsă pentru lipsă de locuri

 • - nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță publică de pe raza municipiului;

 • - nu a retras copilul de la creșă/grădiniță publică ( conform anexei 2);

 • h) dovadă de la Direcția buget, contabilitate și fiscalitate că și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pecare le dețin în proprietate.

 • (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) ( șomeri indemnizați și cei care nu au refuzat maxim două oferte de muncă din partea AJOFM) cererea este însoțită de următoarele documente:

a) documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. a)- c) și lit. e) -h), precum și alte documente eliberate de Agenția Pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului Suceava.

Art. 8 (1) în vederea verificării condițiilor de acordare sau de respingere a cererii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, SPSSE din cadrul DAS Suceava va analiza cererea însoțită de documentele doveditoare în ordinea înregistrării cererilor și a tuturor documentelor justificative.

(2) După analiza cererii și a documentelor depuse, se redactează referatul privind aprobarea/respingerea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, motivat, care se înaintează primarului în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere a dreptului. în situația documentelor incomplete, se transmite răspuns solicitantului în vederea completării actelor depuse.

(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza: a)documentelor depuse de solicitant;

bjinformațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale; Inspectoratul Școlar Județean Suceava etc;

cjaltor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

Art. 9 (1) Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii, prin dispoziție a primarului.

 • (2) în dispoziția de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor se vor menționa următoarele:

 • a) Numele, prenumele;

 • b) Adresa de domiciliu a titularului;

 • c) Data de începe a acordării dreptului;

 • d) Cuantumul acordat;

 • e) Precizarea că dispoziția poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ.

 • (3) Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

Art. 10 (1) Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

(2) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, prin mandat poștal sau, după caz, în cont personal ori în cont de cârd, în funcție de opțiunea solicitantului.

Art. 11 (1) în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la SPSSE, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului (conform anexei 4), însoțită de documente justificative privind veniturile realizate.

(2)Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (D în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

(3)Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Capitolul VI

Modificarea cuantumului ajutorului financiar pentru plata bonelor

Art. 12 (1) Dacă după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situația socioeconomică a persoanei prevăzute la art. 1, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției de Asistență Socială Suceava, SPSSE.

(2) Verificarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face după parcurgerea acelorași proceduri ca și în cazul acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor.

(3) In situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului și se va comunica beneficiarului în termenul prevăzut la art. 11 alin. (2).

Capitolul VII

Suspendarea plății ajutorului financiar

Art. 13 (1) Suspendarea plății ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele situații:

 • a) în situația când se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul financiar, reverificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează prin verificare de către personalul angajat în cadrul Serviciului Programe sociale, sănătate, educație din cadrul DAS Suceava. în urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului și recuperarea sumelor încasate ne cuvenit.

în situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare prin dispoziția primarului.

Capitolul VIII încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 14 (1) încetarea dreptului intervine:

a) la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani;

 • a) la data decesului copilului;

 • b) la data la care copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creșă/grădiniță publică;

 • c) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art 7 alin.2 lit. e;

 • d) la data schimbării domiciliului în altă localitate;

 • e) la cererea titularului;

 • f) se înregistrează situația prevăzută la art. 11 alin. (2) din prezenta Metodologie, respectiv nedepunerea declarației pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni de la acordarea dreptului;

 • g) neîndeplinirii condițiilor de acordare;

 • (2) încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispoziția primarului începând cu luna următoare, cu excepția situației în care prin cerere titularul menționează expres o altă dată certă de la care nu mai sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

 • (3) în caz de suspiciune/sesizare privind modificarea/neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate, Serviciului Programe sociale, sănătate, educație din cadrul DAS Suceava va verifica în termen de 5 zile lucrătoare de la data suspiciunii/sesizării.

 • (4) în situația în care, în urma anchetei sociale efectuate, se constată că titularul dreptului nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate, se va dispune încetarea dreptului la ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă începând cu data neîndeplinirii condițiilor de acordare, și se va proceda la recuperarea sumelor încasate cu titlu necuvenit de către Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava.

 • (5) încetarea dreptului la ajutorul financiar pentru plata bonelor se va realiza prin dispoziția primarului, a referatului justificativ efectuat de Serviciului Programe sociale, sănătate, educație din cadrul DAS, dispoziția urmând a se comunica titularului dreptului în termenul prevăzut la art. 10, respectiv 10 zile lucrătoare de la emitere.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Art. 15. Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

Art.16. Depunerea documentelor se va realiza după aprobarea sumelor cu această destinație în bugetul local, ajutorul financiar acordându-se în ordinea cronologică a depunerii cererilor.

Art.17. Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul DAS Suceava.

Art. 18. Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se recuperează conform legii.

Director,

Șef serviciu, Maria Cîrcu


Narcisa Marchitan