Hotărârea nr. 180/2020

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 120/2019 privind numirea reprezentanților ,Consiliului Local al Municipiului Suceava în Adunarea generală a Asociaților la ,SC Transagent SRL Suceava

BgM MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 120/2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Suceava în Adunarea generală a Asociaților la SC Transagent SRL Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 21254/17.07.2020, Raportul Direcției Contencios Administrativ, Juridică și Administrativă nr. 21255/17.07.2020 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere HCL nr. 96/03.04.2015 și HCL nr. 120/18.04.2019;

în baza prevederilor art. 197 și următoarele din Legea nr.31/1990 (republicată) privind societățiile comerciale;

în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2), lit.(a), alin.3, lit.(d), art. 136, art. 139, alin. (1), art., 196 alin.(l) lit.(a), art. 197 alin. (1), art. 198 alin. (1) și art. 243 allin. (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea articolului 1 din HCL nr. 120/18.04.2019, care va avea următorul conținut:

”Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliu Local al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a Asociaților de la SC Transagent SRL Suceava, astfel:

  • 1. Flutur Mihai Alexa

  • 2. Enea Liviana

  • 3. Milici Ovidiu

  • 4. Arămescu Adrian

  • 5. Munteanu Constantin

  • 6. Roibu Marcel - Dan

  • 7. Cemescu Petru - Marius”.

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 120/2019 rămân neschimbate.

Art. III. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

PREȘEDINTE

ANGELA ZARC^Ș^fî'l^gCONTR(AȘ^MNEAZĂ

SECRETAR GENERA^DMUNICIPIULUI

Jrs. IIMyCIUTAC

Nr. 180 Din 23 iulie 2020