Hotărârea nr. 18/2020

Hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi, nr. 2252/23.01.2020 raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport nr. 2253/23.01.2020 și Avizul Comisiei de servicii publice;

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit.n) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (1) și ale art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 - emis de ministrul internelor și reformei administrative și ale art. 16 din H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d) și alin (7) lit.n), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea autorizației taxi cu numărul de ordine 70 pentru autovehiculul cu propulsie integral electrică, conform tabelului prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă atribuirea autorizațiilor taxi cu următoarele numere de ordine: 191, 238 și 336 pentru autovehiculele cu motor termic, conform tabelului prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Procedura de eliberare a autorizațiilor taxi va fi declanșată la data intrării în vigoare a hotărârii.

Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONT

SECRETAR GENE Jrs