Hotărârea nr. 179/2020

HOTĂRÂRE,privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Petru Rareș nr.52 , în vederea construirii unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile

HH MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Petru Rareș nr.52, în vederea construirii unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 21267 din 17.07.2020, raportul de specialitate înregistrat la nr. 21268 din 17.07.2020, avizul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

Potrivit HCL nr. 157 din 25.06.2020 prin care s-a aprobat concesionarea prin licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Petru Rareș nr.52, în vederea construirii unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 lit.e) ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. 6 lit. (b), art. 139, alin. (3) lit. “g”, ale art. 140 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiul de oportunitate în vederea organizării licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 320 mp (p.c. nr. 54813) situat în Suceava strada Petru Rareș nr.52, în vederea construirii unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile (Anexa nr. 1)

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 320 mp (p.c. nr. 54813) situat în Suceava strada Petru Rareș nr.52, în vederea construirii unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile. (Anexa nr.2)

Art.3. Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 320 mp (p.c. nr. 54813) situat în Suceava strada Petru Rareș nr.52, în vederea construirii unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile. (Anexa nr.3).

Art.4. Se aprobă contractul cadru al concesiunii menționate mai sus. (Anexa nr.4)

Art.5. Se aprobă raportul de evaluare privind estimarea valorii redevenței rezultată din concesionarea suprafeței de 320 mp teren proprietate privată a municipiului Suceava.

Art.6. Se aprobă prețul de pornire la licitație la nivelul sumei de 32000 euro, exclusiv TVA, respectiv 155.000 lei, exclusiv TVA, cu recuperarea prețului în 10 ani, respectiv minim 3200 euro/an.

Art. 7. Se aprobă durata concesionării pentru o perioadă de 49 ani, cu începere de la data semnării contractului de concesiune, cu recalcularea redevenței.

Art. 8 Sumele anuale prevăzute la art. 7 vor fi indexate anual conform evoluției cursului de schimb valutar, exprimat prin raportul leu/euro publicat de Banca Naționala a României, valabil la data de 31 mai a fiecărui an, față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8365 lei/euro la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv februarie 2020. în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent, indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8365 lei/euro.

Art.9. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere, calculate în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

Art. 10. Neplata redevenței, inclusiv a majorărilor de intarziere aferente, timp de trei luni de la termenul scadent, duce la rezilierea contractului prin denunțare unilaterala de către concedent.

Art.ll. Se numește comisia de evaluare a ofertelor privind licitația organizată pentru concesionare în următoarea componență:

 • 1. Damian Camelia- președinte

 • 2. Gălățeanu Ana-membru

 • 3. Odochia Alina -membru

 • 4. Enea Liviana- reprezentant al Consiliului local -membru

 • 5. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală- membru

Membrii supleanți ai comisiei de licitație sunt:

 • 1. Slevoacă Alina

 • 2. Olariu Mihaela

 • 3. Popovici Brândușa

 • 4. Cocriș Doinița Nela- reprezentant al Consiliului local

 • 5. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală

Art.12. Se numește comisia de contestație privind licitația organizată pentru concesionare în următoarea componență:

 • 1. Țurcanu Floarea

 • 2. Lucescu Cătălin

 • 3. Grădinaru lulia

 • 4. Păduraru George Andrei- reprezentant al Consiliului local -membru

 • 5. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală- membru

Membrii supleanți ai comisiei de contestație la licitație sunt:

 • 1. Moroșan Violeta Mara

 • 2. Cramarciuc Bogdan

 • 3. Ciogolea Gabriela

 • 4. Munteanu Constantin- reprezentant al Consiliului local

 • 5. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală

Art. 13. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.

PREȘEDINTE DE ȘEDpffiA<Ș| î= J              CONTRASEMNEAZĂ

ANGELA ZAROSECRETAR GENElffi Al/MUNICIPIULUI

JRS.IO^UTAC

Nr. 179 Din 23 iulie 2020