Hotărârea nr. 178/2020

HOTĂRARE,privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Calea Burdujeni fn identic cu parcela cadastrală nr. 54840, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Calea Burdujeni fn identic cu parcela cadastrală nr. 54840, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 21269 din 17.07.2020, raportul de specialitate al serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 21270 din 17.07.2020, avizul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

Potrivit prevederilor HCL nr. 159 din 25.06.2020 prin care s-a aprobat concesionarea cu licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Calea Burdujeni fn, identic cu parcela cadastrală nr. 54840, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice;

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit.g, art. 140, alin.l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate în vederea organizării licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 95 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 54840, situat în Suceava strada Calea Burdujeni fn, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice. (Anexa nr.l).

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 95 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 54840, situat în Suceava strada Calea Burdujeni fn (Anexa nr.2).

Art.3. Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 95 mp (p.c. nr. 54840) situată în Suceava strada Calea Burdujeni fn. (Anexa nr.3).

Art.4. Se aprobă contractul cadru al concesiunii menționate mai sus. (Anexa nr.4).

Art.5. Se aprobă raportul de evaluare privind estimarea valorii redevenței rezultată din concesionarea suprafeței de 95 mp teren proprietate privată a municipiului Suceava.

Art.6. Se aprobă prețul de pornire la licitație la nivelul sumei de 3000 euro, exclusiv TVA, respectiv 14.500 lei, exclusiv TVA, cu recuperarea prețului în 10 ani, respectiv minim 300 euro/an.

Art.7. Se aprobă durata concesionării pentru o perioadă de 10 ani, cu începere de la data semnării contractului de concesiune, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani, cu recalcularea redevenței.

Art.8. Sumele anuale prevăzute la art. 7 vor fi indexate anual conform evoluției cursului de schimb valutar, exprimat prin raportul leu/euro publicat de Banca Naționala a României, valabil la data de 31 mai a fiecărui an, față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8365 lei/euro la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv februarie 2020. în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent, indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8365 lei/euro.

Art.9. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere, calculate în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

Art.10. Neplata redevenței, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, timp de trei luni de la termenul scadent, duce la rezilierea contractului prin denunțare unilaterala de către concedent.

Art.ll. Se numește comisia de evaluare a ofertelor privind licitația organizată pentru concesionare în următoarea componență:

 • 1. Damian Camelia- președinte

 • 2. Gălățeanu Ana-membru

 • 3. Odochia Alina -membru

 • 4. Ungurian Daniel- reprezentant al Consiliului local -membru

 • 5. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală- membru

Membrii supleanți ai comisiei de licitație sunt:

 • 1. Slevoacă Alina

 • 2. Olariu Mihaela

 • 3. Popovici Brândușa

 • 4. Arămescu Adrian- reprezentant al Consiliului local

 • 5. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală

 • Ar t.12. Se numește comisia de contestație privind licitația organizată pentru concesionare în următoarea componență:

 • 1. Țurcanu Floarea

 • 2. Lucescu Cătălin

 • 3. Grădinaru lulia

 • 4. Milici Ovidiu- reprezentant al Consiliului local -membru

 • 5. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală- membru

Membrii supleanți ai comisiei de contestație la licitație sunt:

 • 1. Moroșan Violeta Mara

 • 2. Cramarciuc Bogdan

 • 3. Ciogolea Gabriela

 • 4. Cemescu Petru Marius- reprezentant al Consiliului local

 • 5. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală

Art. 13. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.

Xzzzz //r? /ZU


Ă

ICIPIULUI


PREȘEDINTE

ANGELA ZARWĂMtâ&g li

\\

VW/

Nr. 178 Din 23 iulie 2020