Hotărârea nr. 177/2020

HOTĂRÂRE,privind modificarea art.1 din HCL nr.234 din 27.07.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu situat la etajul I al sălii de sport al Liceului cu Program Sportiv Suceava, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind modificarea art.l din HCL nr.234 din 27.07.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu situat la etajul I al sălii de sport al Liceului cu Program Sportiv Suceava, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 21.263 din 17.07.2020, raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu, înregistrat la nr. 21264 din 17.07.2020 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2) lit.c, art.139, alin.(3) lit. “g” și art. 286 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art.l din HCL nr. 234 din 27.07.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită, a unui spațiu situat la etajul I al sălii de sport al Liceului cu Program Sportiv Suceava, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, care devine astfel:

“Art.l. Se aprobă darea în folosință gratuită până la data de 31.12.2026, a unui spațiu în suprafață totală de 450 mp (din care 170 mp pentru sediul asociației, iar diferența de 280 mp reprezintă holul și casa scării), situat la etajul I al sălii de sport al Liceului cu Program Sportiv Suceava”, din Suceava, B-dul George Enescu, nr. 26A, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, având valoarea de inventar de 343.367,82 lei (data ultimei reevaluări fiind 31.12.2019).”

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 234 din 27.07.2017 rămân neschimbate.

Art. III. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

PREȘEDINTE™ ȘEIțrftțțA^ ANGELACONTțtAȘEMNEAZĂ SECRETAR GENER/&AL MUNICIPIULUI JRS. IO/dfcGtTAC

Nr. 177 Din 23 iulie 2020