Hotărârea nr. 176/2020

HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, strada Zamca, strada Profesor Leca Morariu nr.2, B-dul George Enescu, strada Nicolae Titulescu și strada Ciresilor nr. 28A

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, strada Zamca, strada Profesor Leca Morariu nr.2, B-dul George Enescu, strada Nicolae Titulescu și strada Cireșilor nr. 28A

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 21265 din 17.07.2020, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 21266 din 17.07.2020 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava;

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 392 din 14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139, alin. (3) lit. “g”, ale art. 140 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor parcele de teren, situate în Suceava, strada Zamca, strada Profesor Leca Morariu nr.2, b-dul George Enescu fn, strada Nicolae Titulescu și strada Cireșilor nr.28A, evidențiate în anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Se aprobă eliminarea poziția 101 din anexa 8 la HCL nr.26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE ANGELA ZAROJCONT^SEMNE^ZĂ SECRETAR GENERAL^MUNICIPIULUI

JRS. lOANUTOTAC

Nr. 176 Din 23 iulie 2020