Hotărârea nr. 175/2020

HOTĂRÂRE,privind împuternicirea doamnei Irimia Delia Elena - director adjunct la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, să semneze contractul de finanțare și documentele aferente contractării și implementării proiectului SMIS 132173 „Practica -punte între școală și muncă”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

WWW,primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea doamnei Irimia Delia Elena - director adjunct la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, să semneze contractul de finanțare și documentele aferente contractării și implementării proiectului SMIS 132173 „Practica -punte între școală și muncă”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 21.272/17.07.2020, în baza Raportului Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr.21.273 / 17.07.2020 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

In baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr.1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 139/25.06.2020;

în temeiul art.129, alineat 2 lit. „d”, alineat 7 litera „a”, art.139, alineat 1 și art.196, alineat 1, litera „a” dinO.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă împuternicirea doamnei Irimia Delia Elena - director adjunct la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, să semneze contractul de finanțare și documentele aferente contractării și implementării proiectului SMIS 132173 „Practica -punte între școală și muncă”.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE $E*ȘgglNj'&

ANGELAZAR0#®m VCONTI^SSpMNEAZĂ

SECRETAR GENERALUL MUNICIPIULUI Jrs. IO AfeCuTAC

Nr. 175 Din 23 iulie 2020