Hotărârea nr. 173/2020

HOTĂRÂRE,privind completarea anexei la H.C.L nr. 154 din 25.06.2020 privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională – sesiunea iunie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la H.C.L nr. 154 din 25.06.2020 privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională - sesiunea iunie 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 20.376 /10.07.2020, în baza Raportului Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr. 20.377/10.07.2020 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin. 4 din O.U.G 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 154 din 25.06.2020;

în temeiul art.129, alineat 2 lit. „d”, alineat 7 litera „a”, art.139, alineat 3 litera „a” și art.196, alineat 1, litera „a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se completează anexa la H.C.L nr. 154 din 25.06.2020 privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională - sesiunea iunie 2020 cu punctul 14 după cum urmează:

lf 14. Pîrvan Ana Maria Colegiul Național „Petru Rareș”.

Art. II. Celelalte prevederi rămân neschimbate.ICIPIULUI


Nr. 173 Din 23 iulie 2020