Hotărârea nr. 172/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate"

IMBffil MUNICIPIUL SUCEAVA

wgW B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate"

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare nr.21.196 din 17.07.2020 , Raportul Serviciului Investiții nr. 21.197 din 17.07.2020 , Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară și avizul comisiei economico financiară, juridică, disciplinara;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;

In temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 139, alin.3 lit."a" si art. 196 alin.l lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate ", prezentați în anexă.

Art.2.Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.OPIULUI