Hotărârea nr. 171/2020

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Clubul Național Bucovina al Crescătorilor și Proprietarilor de ,Câini de Rasă Ciobănesc de Bucovina, Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Național Bucovina al Crescătorilor și Proprietarilor de Câini de Rasă Ciobănesc de Bucovina, Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 21309 din 17.07.2020 și Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 21310 din 17.07.2020, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCL nr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prin HCLnr. 2/30.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Național Bucovina al Crescătorilor și Proprietarilor de Câini de Rasă Ciobănesc de Bucovina, Suceava, pentru perioada 24.08.2020 - 14.12.2020, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul Expoziție-Concurs și Simpozion pentru promovarea câinelui de rasă Ciobănesc Românesc de Bucovina, ediția a 35-a, care se vor desfășura pe stadionul Areni Suceava.

 • Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 50.000 lei.

 • Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

 • Art.4. Prevederile .prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin, serviciile de specialitate.

  CONTRASE

  SECRETAR GENE Jrs. IOANI


  [EAZĂ

  LALMUNICIPIULUI

  JMC


Nr. 171 Din 23 iulie 2020