Hotărârea nr. 167/2020

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice ,finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr.20844din 15.07.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr.20845din 15.07.2020 și avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;

în temeiul art.129, alin.2, lit. ”b”, alin.4, lit. ”a”, art.139, alin.3, lit. ”a” și art.196 alin 1, lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, rectificatconform Anexei 1.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.



CONTR

SECRETAR GENERA JRS. IO

Nr. 167 Din 23 iulie 2020