Hotărârea nr. 166/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru ,trimestrulII al anului 2020, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrulll al anului 2020, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 20842/15.07.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cunr. 20843/15.07.2020șiRaportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020și a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129, alin.2, lit. ”b”, alin.4, lit. ”a”, art.139, alin.3, lit. ”a” și art.196 alin 1, lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba execuția bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2020, cuprinsă în Anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2020, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAI^ JRS. IOICIPIULUI


Nr. 166 Din 23 iulie 2020