Hotărârea nr. 165/2020

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.333 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”

■Si


MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 333 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 19.580 din 03.07.2020 , Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 19.581 din 03.07.2020 și avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, art. 139, alin. 3, lit „a” și art. 196, alin.l, lit „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 333 din 29 noiembrie 2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava", proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Indicatorii tehnico-economici și descrierea investiției sunt prevăzute în anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale HCL nr. 333 din 29 noiembrie 2018 rămân neschimbate.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERALUL MUNICIPIULUI Jrs. fQAN CIUTAC

Nr. 165 Din 7 iulie 2020