Hotărârea nr. 164/2020

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Sală Polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava, judeţul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția'* Sală Polivalentă 5000 de locuri, municipiul Suceava, județul Suceava"

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

  • - prevederile art.l alin. (2) lit.d) coroborat cu art.2 alin. (1) lit.d), art.6 și art.13 din Anexa 3 Programul național de construcții de interes public și social;

  • - prevederile O.G. nr. 25 /2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.L" S.A., cu modificările și completările ulterioare;

  • - prevederile art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând:

  • - Referatul de aprobare înregistrat la nr.19.622/06.07.2020 întocmit de către dl. Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, privind necesitatea realizării unei Săli Polivalente în interesul comunității locale;

  • - Raportul Serviciului Investiții înregistrat la nr. 19.623/06.07.2020 privind necesitatea aprobării instrumentării proiectului;

  • - Avizul comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară din cadrul Consiliului Local;

Ținând cont de faptul că obiectivul menționat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Suceava, județul Suceava;

în conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.d), art.139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Sală Polivalentă 5000 de locuri, municipiul Suceava, județul Suceava", conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTR

SECRETAR GENERA Jrs.

EAZĂ

ICIPIULUI


Nr. 164 din 7 iulie 2020