Hotărârea nr. 163/2020

Hotărâre privind transformarea unui post – funcție publică

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind transformarea unui post - funcție publică

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 18018/22.06.2020 ;

Raportul cu nr. 18019/22.06.2020 al Serviciului resurse umane;

Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.60-603 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulteriare, Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin. (1), art.196 alin. (1) lit.a) și art.474-475 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transformarea unui post - funcției publică de consilier, clasa I, gradul profesional debutant în consilier, clasa I, gradul profesional asistent în structura de personal a Serviciului de evidență a persoanelor din cadrul Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor pentru promovarea, în condițiile legii, a titularului funcției publice respective în gradul profesional următor, la expirarea perioadei de debut.

Art.2. Potrivit art.l se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. 163 din 25 iunie 2020