Hotărârea nr. 162/2020

Hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru 2020, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația ”Lumină Lină” – Centrul Social de zi ”Sfânta Vineri” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv, ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2020, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” -Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr. 18153/23.06.2020, cererea Asociației “Lumină Lină” inreg. cu nr. 17927/19.06.2020; Raportul de specialitate al D.A.S. nr. 18154/23.06.2020 cât și raportul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art.132 și art.136 din Legea 292/2011-Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare; conform art.ll, art.12 și art.531 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; a Ordinului nr. 71/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între furnizorii de servicii sociale; art.118 alin. (1), art.119 alin. (1) lit.a), art.124 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,republicată,cu modificările si completările ulterioare# Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și a HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii 197/2012; Hotărârea nr.539/09.06.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială cu modificările si completările ulterioare și a H.G. 426/27.05.2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.b), alin. (2) lit.e), alin. (9) lit.a), art.139 alin. (3) lit.a), art. 154 și art.196 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea serviciului social Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” al Asociației "Lumină Lină” Suceava, care oferă servicii de asistență socială permanentă de zi pentru un număr de maxim 25 de copii/lunar, proveniți din familii aflate în situații de risc, fără posibilități materiale, prin asigurarea educației, hranei.

Art.2. Contribuția municipiului Suceava nu trebuie să depășească suma de 17.323 lei/lună, valoarea maximă a contractului fiind de 103.943 lei.

Art.3. Se aprobă Contractul pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2020, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația ”Lumină Lină” -Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul să semneze Contractul pentru acordarea de servicii sociale, pentru anul 2020.

Art.5. Primarul prin Direcția de Asistență Socială și Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate, va aduce la îndeplinire prevederile-prezentei hotărâri.PREȘEDINj ANGELAȘfAg.


Ă

MUNICIPIULUI

AN CIUTAC

Nr. 162 din 25 iunie 2020