Hotărârea nr. 161/2020

Hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 24 mp, identic cu parcela cadastrală nr.54775, situată în Suceava str.Luceafărului nr. 1, bl.E54, sc.A, ap.3 și stabilirea prețului concesiunii în vederea extinderii spațiului de locuit cu un balcon

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 24 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 54775, situată în Scuceava str. Lucea tarului nr. 1, blc. E54 sc. A, ap. 3 și stabilirea prețului concesiunii în vederea extinderii spațiului de locuit cu un balcon

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr, 18335 din 23.06.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr.18336 din 23.06.2020 precum și Avizul Comisiei Economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.15 lit.e) ale cap. II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.e) și alin. (6) lit.b), art.139 alin. (3) lit.g), art.140 alin.

(1) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren (solicitant Gâtlan Anca Mihaela) în suprafață de 24 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 54775, situată în Suceava, strada Luceafărului nr. 1, teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii apartamentului nr. 3 din blocul 54, sc. A, cu un balcon.

Art.2. Parcela de teren menționată mai sus se concesionează pe o perioadă de 49 ani, cu începere de la data semnării contractului de concesiune.

Art.3. Se aprobă raportul de evaluare pentru terenul proprietate a municipiului Suceava menționat la art. 1.

Art.4. Se aprobă prețul concesiunii la nivelul sumei de 1.600 de euro, respectiv 7.700 lei pentru parcela de teren în suprafață de 24 mp situată în Suceava strada Luceafărului nr. 1, teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii apartamentului nr. 3 din blocul 54, sc. A, cu recuperarea prețului concesiunii în zece ani, respectiv 160 euro/an.

Art.5. Sumele anuale prevăzute la art. 4 vor fi indexate anual conform evoluției cursului de schimb valutar, exprimat prin raportul leu/euro publicat de Banca Națională a României, valabil la data de 31 mai a fiecărui an, față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8419 lei/euro la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv iunie 2020. în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent, indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8419 lei/euro.

Art.6. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere, calculate în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

Art.7. Neplata redevenței, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, timp de trei luni de la termenul scadent, duce la rezilierea contractului prin denunțare unilaterala de către concedent.

Art.8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de

V >.PREȘEDINT

ANGELA ZAR&l


Nr. 161 din 25 iunie 2020
MNEAZĂ MUNICIPIULUI CIUTAC