Hotărârea nr. 160/2020

Hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiul Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, str. Cireșoaia, str. Ana Ipătescu nr. 2, str. Cuza Vodă nr. 25, str. Nicolae Grigorescu și str. Dimitrie Cantemir nr. 4

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, str. Cireșoaia, str. Ana Ipătescu nr.2, str. Cuza Vodă nr.25 , str. Nicolae

Grigorescu și str. Dimitrie Cantemir nr.4

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr.18331 din 23.06.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat sub nr.18332 din 23.06.2020 și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) litc) și alin. (6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g), ale ait.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ și a Hotărârii nr.392 din 14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava, a unor parcele de teren, situate în Suceava, strada Cireșoaia, strada Ana Ipătescu nr.2, strada Cuza Vodă nr.25, strada Nicolae Grigorescu și strada Dimitrie Cantemir nr.4, evidențiate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se abrogă pozițiile 73 și 74 din anexa nr.14 la HCL nr.26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. 160 din 25 iunie 2020