Hotărârea nr. 158/2020

Hotărâre privind transmiterea închirierii spațiului în suprafață de 27,44 mp, situat în Suceava, strada Petru Rareș, nr. 44, ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava, de la titularul contractului dl. Teliban Constantin către dl.Baicu (Rainer) Dan

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind transmiterea închirierii spațiului în suprafață de 27,44 mp, situat în Suceava, strada Petru Rareș. nr.44, ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava, de la titularul

contractului dl. Teliban Constantin către dl. Baicu (Rainer) Dan

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr.18322 din 23.06.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat sub nr.18323 din 23.06.2020 și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit.b), art.139 alin. (3) lit.g), ale art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea închirierii spațiului în suprafață de 27,44 mp, situat în Suceava, strada Petru Rareș. nr. 44, ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava, de la titularul contractului dl. Teliban Constantin către dl. Baicu (Rainer) Dan.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


EAZĂ

AL MUNICIPIULUI UTAC


Nr. 158 din 25 iunie 2020