Hotărârea nr. 157/2020

hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Petru Rareș nr.52, identic cu parcela cadastrală nr. 54813, pentru construirea unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Petru Rareș nr.52, identic cu parcela cadastrală nr. 54813, pentru construirea unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr.18326 din 23.06.2020, Raportul de specialitate al serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.18327 din 23.06.2020, Avizul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.c și alin. (6) lit.b, art.139 alin. (3) lit.g, art.140, alin.(l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava (solicitant SC Moda Miss SRL), teren în suprafață de 320 mp (p.c. nr. 54813) situat în Suceava str. Petru Rareș nr.52, pentru construirea unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile.

(2) Durata concesiunii, prețul de pornire la licitație și condițiile de organizare a licitației vor fi reglementate prin studiul de oportunitate ce va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate.


CONT

SECRETAR GENE JrsEMNEAZĂ

MUNICIPIULUI

CIUTAC


Nr. 157 din 25 iunie 2020