Hotărârea nr. 156/2020

hHtărâre privind darea în folosință gratuită Universității ”Ștefan cel Mare Suceava” a unei suprafețe de 52 mp teren din parcul Universității, identică cu numărul cadastral 54850 teren ce aparține domeniului public al municipiului Suceava, dezmembrat din parcela cu numărul cadastral 31887

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită Universității “Ștefan cel Mare Suceava" a unei suprafețe de 52 mp teren din parcul universității, identică cu numărul cadastral 54850 teren ce aparține domeniului public al municipiului Suceava, dezmembrat din parcela cu numărul

cadastral 31887


Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr. 18324 din 23.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr.18325 din 23.06.2020 precum și Avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art.108, art.129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lita), art.139 alin. (3) lit.g), art.196 și art.349-353 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă darea în folosință gratuită Universității “Ștefan cel Mare Suceava" a unei suprafețe de 52 mp teren din parcul universității, identică cu numărul cadastral 54850 teren ce aparține domeniului public al municipiului Suceava, dezmembrat din parcela cu numărul cadastral 31887, având valoarea de inventar de 6925,03 lei (data ultimei reevaluări fiind 31.12.2019), având destinația de spațiu verde.

Art.l. Se aprobă durata pentru care se acordă folosința gratuită, cu începere de la data predării primirii terenului, pe durata existenței instituției de învățământ superior.

Art.3. Predarea primirea bunului menționat la art.l se va realiza până la data de 31.07.2020.

Art.4. Titularul dreptului de folosință gratuită, Universitatea “Ștefan cel Mare Suceava”, are obligația să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită, respectiv aceea de spațiu verde.

Art.5. Se aprobă suportarea cheltuielilor de întreținere a bunului menționat la art. 1 de către Universitatea “Ștefan cel Mare Suceava".

Art.6. Se aprobă modelul contractului de dare în folosință gratuită a bunului menționat la art.l, conform anexei nr.l la prezentul proiect de hotărâre.

Art.7. Prevederile^ prezentei hotărâri, vor fi duse Ia îndeplinire de Primarul municipiului


CONT]


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GEN^^UAL MUNICIPIULUI Jcs/IOAN CIUTAC

Nr. 156 din 25 iunie 2020