Hotărârea nr. 155/2020

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către municipiul Suceava a unui imobil – curți construcții în suprafață totală de 5100 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Universității fn, pe care sunt amplasate șase construcții – sere flori

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii de către municipiul Suceava a unui imobil -curți construcții în suprafață totală de 5100 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Universității fn, pe care sunt amplasate șase construcții - sere flori

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr.18328 din 23.06.2020, Raportul de specialitate al Direcției Generale a Domeniului Public înregistrat sub nr.18329 din 23.06.2020 precum și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit.f), art.139 alin. (3) lit.a) și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă închirierea de către municipiul Suceava, prin Direcția Generală a Domeniului Public, a unui imobil în suprafață totală de 5100 mp teren curți construcții, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Universității fn, format din:

-parcela 1 Cc teren curți-construcții în suprafață de 2.967 mp, pe care se află edificate construcțiile:

  • •   Cp seră, în suprafață construită la sol de 175 mp, cu numărul cadastral 53821- Ci,

  • •   C2-seră, în suprafață construită la sol de 176 mp, cu numărul cadastral 53821- C2>

  • •   C3-seră, în suprafață construită la sol de 208 mp, cu numărul cadastral 53821- C3>

  • •   C4- seră, în suprafață construită la sol de 184 mp, cu numărul cadastral 53821-C4

  • •   C5- seră, în suprafață construită la sol de 166 mp, cu numărul cadastral 53821-C5 și

  • •   C6-seră, în suprafață construită la sol de 187 mp, cu numărul cadastral 53821-C6,

înscrisă în cartea funciară numărul 53821 a localității Suceava, cu numărul cadastral 53821 pentru teren și

  • - parcela ICc - teren curți construcții în suprafață de 2.133 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 53822 a localității Suceava, cu numărul cadastral 53822;

conform Planului de amplasament anexat.

Bunurile ce fac obiectul închirierii sunt proprietate a domnului Nuțu Viorel, persoană fizică, domiciliat în municipiul Suceava, strada I.Ghe. Sbiera nr.37 și se închiriază în vederea funcționării, în regim de continuitate, a producerii și creșterii materialului floricol de către Direcția Generală a Domeniului Public.

Art.2. Se aprobă prețul de închiriere a bunurilor menționate mai sus, la nivelul sumei de 52.539,54 lei și este compus din:

  • - 31.696,32 lei pentru construcțiile C\ C2, C3, C4, C5 și C6 în suprafață totală de 1096 mp, sumă calculată la un preț unitar de 0,50 euro/mp/lună, la un curs de 4,82 lei/euro și

-20.843,22 lei pentru suprafața de 4.004 mp teren, sumă calculată la un preț unitar de 0,09 euro/mp/lună, la un curs de 4,82 lei/euro, conform procesului verbal de negociere încheiat în data de 18.06.2020 între comisia constituită conform Dispoziției Primar nr.2178 din 08.09.2016 și domnul Nuțu Viorel, în calitate de proprietar.

Chiria va fi achitată în tranșe.

Art.3. Durata închirierii este de un an, cu posibilitate de prelungire, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin Direcția Generală a Domeniului Public.CONTRAS^MNE

SECRETAR GENERAE/A


NICIPIULUI

OAN CIUTAC