Hotărârea nr. 154/2020

Hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională – sesiunea iunie 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.p rimariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională - sesiunea iunie 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr.18291/23.06.2020, în baza Raportului Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr.18292/23,06.2020 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în baza dispozițiilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin. (4) din O.U.G 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.a), art.139 alin. (3) lit.a) și art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă recompensarea financiară cu câte 5.000 lei a elevilor din unitățile de învățământ de pe raza din municipiul Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională - sesiunea iunie 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se va face din bugetul local, capitolul 65.2A „învățământ”.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Nr. 154 din 25 iunie 2020