Hotărârea nr. 153/2020

Hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.prima riasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache, înregistrat cu nr.17809/19.06.2020, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr.17810/19.06.2020, Avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

In temeiul prevederilor art.2 lit.a), lit.c) art.42, art.43 și art.47 din Legea locuinței nr.114/1996 republicată și modificată și ale art.21 alin. (2) și art.30 din HG nr.1275/2000 astfel cum a fost modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996;

în conformitate cu prevederile art.129 alin. (1), alin. (2) lit.a) și alin. (7) lit.q), precum și ale art.139 alin. (3) lit."g" și art. 196 lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat, prezentată în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință socială, prezentată în anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Consiliul Local împuternicește Primarul municipiului Suceava, în persoana d-lui Ion Lungu să emită repartițiile.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONT

SECRETAR GENEEMNEAZĂ

AL MUNICIPIULUI

UTAC


Nr. 153 din 25 iunie 2020