Hotărârea nr. 152/2020

Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache, înregistrat cu nr. 17807/19.06.2020, Raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 17808 /19.06.2020, cât și Avizul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul HCL nr.263 din 30.08.2018 au fost adoptate criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava, avizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa nr. 104404/13.09.2018, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Suceava cu nr. 32103/25.09.2018;

în temeiul prevederilor art.8 din Legea nr. 152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței și a HG nr.962/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. q), precum și ale art.139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii, realizată prin programul ANL, prezentată în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, prezentată în anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data repartizării locuințelor pentru tineri, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, conform prevederilor HCL nr.263 din 30.08.2018.

Art.4. Se stablilește cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei șî a cheltuielilor comune, în caz de neplată, următoarele sume, după cum urmează:

  • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 2 camere și 1.500 lei pentru apartamentele cu 3 camere din Ansamblul Metro -Bl. 30;

  • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 1 cameră și 1.500 lei pentru apartamentele cu 2 camere din Ansamblul Privighetorii și Ansamblul Metro-Petrom;

Art.5. Garanția se achită de beneficiar, înainte de emiterea repartiției. Nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

Art.6. Primarul municipiului Suceava prin Biroul Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit