Hotărârea nr. 151/2020

Hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr.215 din 25.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr.384/19.12.2019

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. prima riasv, ro. primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind completarea și modificarea HCL nr. 215 din 25.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 384/19.12.2019

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referat de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 17596/18.06.2020;

Raportul cu nr. 17597/18.06.2020 al Direcției Administrația Piețelor;

Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, astfel cum a fost modificată și completat;

în baza prevederilor OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 215/2019 așa cum a fost modificată prin HCL nr. 384/19.12.2019 prin introducerea după art. 9 a unui nou articol astfel:

”Art. 91. (1) Pentru situația neachitării cu rea credință a taxelor stabilite la art. 9, există posibilitatea achitării tarifului majorat în cuantum de 70 lei ce reprezintă contravaloarea datorată pentru ocuparea de către un autovehicul în mod neregulamentar a domeniului public. (2) Tariful majorat în cuantumul stabilit în alineatul precedent se achită în 5 zile de la aducere la cunoștință în cadrul procedurii reglementată la art. 19 prin afișarea notei de constatare.

  • (3) Nota de constare reprezintă actul emis la fața locului prin care agentul constatator constată și informează în același timp posesorul unui autovehicul parcat neregulamentar, fără achitarea taxei de parcare despre posibilitatea achitării tarifului majorat.

  • (4) Neachitarea tarifului majorat în termenul indicat la alin. (2) va determina întocmirea procesului verbal conform articolului 19 alin. 3, în cuantumul amenzilor prevăzut la art. 21”.

Art.H. Se modifică art. 21 din Regulamentul prevăzut în Anexa 1 la HCL nr. 384/2019, care va avea următorul cuprins:

”Art. 21. Contravențiile prevăzute la art. 20 lît. a), b), c), d) și e) se sancționează cu amendă de la 300 la 800 lei, iar cele prevăzute la lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei”.

ArtlH. Celelalte prevederi ale HCL nr. 215/2019 așa cum au fost modificate prin HCL nr. 384/2019 rămân neschimbate.

ArtIV. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.