Hotărârea nr. 150/2020

Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@piimariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători,cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dL Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi, înregistrat sub nr. 17625/18.06.2020, Raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport înregistrat sub nr.17626/18.06.2020, precum și Raportul Comisiei servicii publice;

în baza prevederilor art.84 alin. (1), respectiv alin. (3‘) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările făcute de Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit m) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 119 1/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit.c) și d) din Ordonanța nr. 97 din 30 august 1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare -republicată;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) litd) și alin. (7) lit.s) și al art. 139 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică articolul 1 alineatul (1), alineatul (5) și alineatul (6) din H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Elevii cu domiciliul în municipiul Suceava din învățământulpreuniversitar acreditat/autorizat care studiază la unități de învățământ din municipiul Suceava beneficiază de tarif redus cu 50% la abonamentul lunar nominal integra! general valabil pe toate liniile, pe tot parcursul anului calendaristic.

  • (5) Studenții orfani, studenții cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela, beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru aceste persoane se vor elibera abonamente lunare nominale integrale general valabile pe toate liniile. ”

  • (6) Studenții unităților de învățământ din municipiul Suceava care au participat în ultimii trei ani cel puțin o dată la faza națională/internațională a unei olimpiade școlare ori au obținut în aceeași perioadă premii sau mențiuni la faza finală a unui concurs cu participare internațională, precum și beneficiarii unor burse integrale de merit acordate pe baza rezultatelor școlare, beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru aceste persoane se vor elibera abonamente lunare nominale integrale general valabile pe toate liniile. ”

Art.II. Se împuternicește Primarul municipiului Suceava să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 2278/28.02.2018 încheiat cu S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.