Hotărârea nr. 15/2020

Hotărâre privind aprobarea Registrului Agricol în format electronic pentru perioada 2020-2024

MUNICIPIUL SUCEAVA

HHH B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului Agricol în format electronic pentru perioada 2020-2024

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 2052/22.01.2020, Raportul Serviciului Cadastru, Fond Funciar, Registru agricol înregistrat cu nr. 2053 /22.01.2020 și avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare privind Registrul agricol și ale Hotărârii Guvernului nr. 985 din 27.12.2019 privind Registrul agricol pentru perioada 2020-2024;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) precum și ale art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Registrul Agricol în format electronic pentru perioada 2020-2024 potrivit formularelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 985 din 27.12.2019.

Art.l. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru agricol va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ


AL MUNICIPIULUI CIUTAC

Nr. 15 din 30 Ianuarie 2020