Hotărârea nr. 149/2020

Hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în scopul închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str.Ștefan cel Mare fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în scopul închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare la Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr.17845 din 19.06.2020, Raportul de specialitate înregistrat sub nr.17846 19,06.2020, Avizul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit.b), art.139 alin. (3) lit.g), art.140 alin. (1), art.196, art.338 și art.317 din Ordonanța de Urgență nr,57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se numește comisia de evaluare a ofertelor depuse în scopul închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori, în următoarea componență:

 • 1.  Damian Camelia - președinte

 • 2.  Gălățeanu Ana - membru

 • 3.  Odochia Alina - membru

 • 4.  Băițan Vasilică - reprezentant al Consiliului local - membru

 • 5.  Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală - membru

Membrii supleanți ai comisiei de licitație sunt:

 • 1.  Slevoacă Alina

 • 2.  Olariu Mihaela

 • 3.  Popovici Brândușa

 • 4.  Munteanu Constantin - reprezentant al Consiliului local

 • 5.  Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală

Art.2. Se numește comisia de contestație pentru închirierea prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori, în următoarea componență:

 • 1.  Țurcanu Floarea

 • 2.  Lucescu Cătălin

 • 3.  Grădinara lulia

 • 4.  Zarojanu Angela - reprezentant al Consiliului local - membru

 • 5.  Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală - membru

Membrii supleanți ai comisiei de contestație la licitație sunt:

 • 1.  Moroșan Violeta Mara

 • 2.  Cramarciuc Bogdan

 • 3.  Ciogolea Gabriela

 • 4.  Enea Liviana - reprezentant al Consiliului local

 • 5.  Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate.