Hotărârea nr. 148/2020

Hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.6

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel

Mare nr.6


Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 17847 din 19.06.2020, Raportul de specialitate înregistrat sub nr.17848 din 19.06.2020 precum și Avizul Comisiei Economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

Potrivit HCL nr. 125 din 27.05.2020 prin care s-a aprobat concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.6;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.c) și alin, (6) lit.b), art. 139 alin. (3) lit.g), art. 140 alin. (1) și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare pentru terenul proprietate privată a municipiului Suceava în suprafață de 13 mp (p.c. nr. 54453) situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.6, în vederea extinderii spațiului comercial existent.

Art.2. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 2000 de euro, respectiv 9700 lei pentru parcela de teren în suprafață de 13 mp (p.c. nr. 54453) situată în Suceava strada Ștefan cel Mare nr.6, cu recuperarea prețului concesiunii în 10 ani, respectiv 200 euro/an;

Art.3. Sumele anuale prevăzute la art.2 vor fi indexate anual conform evoluției cursului de schimb valutar, exprimat prin raportul leu/euro publicat de Banca Națională a României, valabil la data de 31 mai a fiecărui an, față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8419 lei/euro la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv iunie 2020. în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent, indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8419 lei/euro.

în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului.

Art.4. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere, calculate în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

Art.5. Neplata redevenței, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, timp de trei luni de la termenul scadent, duce la rezilierea contractului prin denunțare unilaterala de către concedent.

Art.6. Concesionarea se acordă pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data semnării contractului de concesiune, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani, cu recalcularea redevenței.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

PREȘEDIN-----------

ANGELACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAJ^LMUNICIPIULUI dv/IO AN CIUTAC