Hotărârea nr. 147/2020

Hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr.3, bl.13

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro., primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr.3, b!.13

Consiliul Local ăl municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 17841 din 19.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr.17842 din 19.06.2020 precum și Avizul Comisiei Economico-financiară, juridică, disciplinară;

Potrivit HCL nr. 66 din 27.02.2020 prin care s-a aprobat concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr.3, bl.13;

în temeiui prevederilor art.129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit.b), art.139 alin. (3) lit.g), art.140 alin. (1) și art.196 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare pentru terenul proprietate privată a municipiului Suceava în suprafață de 7 mp, identic cu p.c. nr, 49869, situat în Suceava, strada Rarău nr. 3, bl. 13, sc. A, în vederea extinderii apartamentului nr.l cu un balcân în proiecția balcoanelor de la etajele superioare.

Art.2. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 320 de euro, respectiv 1500 lei, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art.3. Concesionarea se acordă pe o perioadă de 49 de ani, cu începere de ia data semnării contractului de concesiune.

Art4. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRA

SECRETAR GENE

Jrs. I

EAZĂ

NICIPIULUI IUTAC


Nr. 147 din 25 iunie 2020