Hotărârea nr. 146/2020

hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Ericada S.R.L

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu dejoacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietatea privată Solicitant: S.C. ERICADA S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17403/17.06.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 17404/17.06.2020 și Avizul Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.c), art.139 alin. (3) lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2896 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 53637, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Alexandru cel Bun.

Solicitant: S.C. ERICADA S.R.L. (cerere nr. 16009/04.06.2020) a) Zonă funcțională: Lc - locuințe colective cu regim mediu și mare, cu două tronsoane:

Tronson 1 - D1+D2+P+5E+6E Retras

Tronson 2 - D1+D2+P+4E+5E Retras

POT max. = 50,00% ; POT propus = 42,43%

CUT max. ~ 3,95; CUT propus = 3.95

H max. = 28,00 m față de C.T.S. nivel Demisol 2

Locuri de parcare = minim 1 loc de parcare / apartament la nivel de demisol 1 și demisol 2

Spații verzi amenajate = minim 20%

Circulația auto și pietonală este asigurată din drumul de acces adiacent străzii Alexandru cel Bun și din str. Nicolae Titulescu.

Asigurarea utilităților se va realiza prin racordare/branșare la rețelele edilitare existente in zonă, b) Documentația de urbanism-PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.


c) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

Art.2. PrimaruL:.nitihicipiiiliii Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezcnteLholAf'


PREȘEDINTE DE ȘtfDmi ANGELA ZAmâNiOCONTRA SECRETAR GENERAL


Nr. 146 din 25 iunie 20211NEAZĂ

ICIPIULUI AN CIUTAC